DRIENICA v premenách času 1332 – 2012,časť 10

_____________________________________________________

(102) ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument – Nástroj európskeho partnerstva a susedstva

Rok 2010 bol v obci rokom rozbehnutia mnohých rozvojových projektov. (Pozri predchádzajúci text.) Dotácie z doterajších zdrojov na ne nepostačovali. Preto rok 2010 bol pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo aj rokom strategického manévrovania, ktorého cieľom bolo získať dodatočné finančné prostriedky na zabezpečenie týchto projektov.

Preto aj prioritne dochádza k zintenzívňovaniu cezhraničnej spolupráce cez projekt TAKT i cez projekt ENPI HU-SK-RO-UA. V dňoch 22.1. a 23.1 zástupcovia Drienice na čele so starostom obce v Starej Wsi dojednali podrobnosti vzájomnej výmeny a dohodli rozdelenie prostriedkov z fondov EÚ. (V pomere 1:1).

Za poľskú stranu boli prítomní p. Jozef Rzepka, burgmistr Gminy Brzozów; Ján Gruszka, rektor Kolégia Jezuitov, p. Dorota Chilik, koordinátorka projektu za poľskú stranu a ďalší predstavitelia politického a spoločenského života regiónu.

Kláštor Jezuitov v Starej Wsi

Kláštor Jezuitov v Starej Wsi

Interiér kláštora – hlavná loď

Interiér kláštora – hlavná loď

Trezor (múzeum) kláštora

Trezor (múzeum) kláštora

V dňoch 12.2. a 13.2. 2010 sa výjazd do Poľska zopakoval. Tentoraz ale aj s 20 členmi Šomky, 17 Drienky a niekoľkými ich rodičmi. Bol to kultúrno-výmenný poznávací zájazd. (Kolégium a jeho trezor, Kláštor Jezuitov a jeho história, okolité kostoly a kláštory, hasičské múzeum …)

Poobede druhého dňa poľskí hostitelia pripravili bohatý kultúrny program, ktorý nacvičili žiaci miestnej hudobnej školy. Jeho súčasťou bolo vystúpenie Šomky a Drienky so štyrmi koledami a s piesňou „Mnohaja lit …“ Program sa konal v emotívnom prostredí Kláštora Jezuitov. Natáčala ho poľská televízia. V jedálni kolégia sa následne konala prezentácia vianočných jedál národných kuchýň. Z našej strany to boli najmä „bobaľky“, kapustnica a kysnuté koláče.

V dňoch 26.2. – 28.2. na odvetu prišlo k nám 44 poľských detí a šesť dospelých. Ubytovaní boli v hoteli Javorná. Deti využívali možnosti, ktoré im ponúkala rekreačná oblasť, kúpali sa v Krytom kúpalisku.

Spolu s našou mládežou zorganizovali diskotéku. V prvý deň sa konala slávnostná recepcia. V priebehu marca starosta obce a p. Dorota Chilik, koordinátorka za poľskú stranu pripravovali (v Starej Wsi, Drienici, Krakove) tzv. veľký (od 60 000 do 2 miliónov eur) projekt cezhraničnej spolupráce.

Reagovali tak na 2. výzvu programu TAKT. Projekt bol úspešný s určitým podržaním prísunu financií. Má sa z neho financovať rekonštrukcia Kultúrneho domu v Drienici. Ešte v priebehu roka 2009 obec Drienica spolu s neziskovou organizáciou Centrum občianskych iniciatív mesta Perečín reagovali na 1. výzvu ENPI, vyhlásenú na obdobie od 16.6. do 29.9. 2009. Spoločne predložený projekt „Step by step – together in Europe ≈ Krok za krokom – spoločne v Európe“ bol úspešný. Zo 148 žiadostí 82 bolo zo SR, z nich 11 bolo úspešných a len 6 z nich bolo podpísaných v 1. termíne. Slávnostný podpis grantových zmlúv 1. výzvy sa uskutočnil pod záštitou Spoločného technického sekretariátu programu

Primátorka mesta Perečín Miroslava Huranič a starosta obce Drienica Ing. Igor Birčák

Primátorka mesta Perečín Miroslava Huranič a starosta obce Drienica Ing. Igor Birčák

cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja dňa 16.12.2010. Podpis zmluvy znamenal prínos 487 tisíc eur, z toho cca 320 000 eur má byť bezprostredne použitých na aktivity obce.

V roku 2011 sa z nich začala realizovať výstavba multifunkčného (informačného) centra a riešiť tiež otázka ubytovacích priestorov pre cezhraničné delegácie v podobe prístavby miestnej materskej školy.Predpokladom pre úspešnosť projektu bol aj intenzívny cezhraničný styk medzi obcou Drienica a mestom Perečín. V dňoch 29.5. – 31.5. 2010 starosta, poslanci OcZ, FSk Šomka, skupina Drienka navštívili svojho ukrajinského partnera. Vystúpenia Šomky a Drienky v Perečíne dopadli nadmieru dobre.

V dňoch 1.6. a 2.6. sa potom konali oficiálne stretnutia. Uskutočnili sa v Konferenčnej sále Turianskej doliny. Primátorka mesta Perečín Miroslava Huranič a starosta Drienice Ing. Igor Birčák si vymenili upomienkové predmety. Riaditeľ Centra spoločenských aktivít mesta Perečín A. Višnjak potom predstavil multimediálnu prezentáciu mesta. Okrem iného z programu ENPI sa chystajú rekonštruovať mestské múzeum a vybudovať informačné centrum.

Perečín 29 – 31. mája 2010,Šomka pri jednom zo svojich úspešných vystúpení.

Perečín 29 – 31. mája 2010,Šomka pri jednom zo svojich úspešných vystúpení.

V priebehu roka 2010 v rámci programu ENPI bola vyhlásená 2. výzva na predkladanie žiadostí o granty. Obec vypracovala tzv. malý projekt, (do 100 000 eur) zameraný na cezhraničnú výmenu občanov oboch regiónov. Za vyvrcholenie aktivít v rámci projektov TAKT a ENPI HU-SK-RO-UA možno však bezosporu považovať Deň Drienice 2010.

Konal sa v sobotu 28. augusta v rekreačnej oblasti pred Krytým kúpaliskom. Podujatia sa zúčastnili delegácia mesta Perečín, ktorú viedol generálny konzul Ukrajiny na Slovensku Mgr. Jurij A. Koljadynski; delegácia zo Starej Wsi, viedol ju o. Ján Gruszka, SJ, rektor Kolégia Jezuitov v Starej Wsi. Obec Drienicu zastupoval starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Prítomný bol aj vdp. o. Ján Krehlík, farár farnosti Drienica.

Víťaz súťaže v zatĺkaní klincov – Generálny konzul Ukrajiny na Slovensku J.A. Koljadynski

Víťaz súťaže v zatĺkaní klincov – Generálny konzul Ukrajiny na Slovensku J.A. Koljadynski

Drienica 28.8.2010 Šomka pri svojom vystúpení na Dni Drienice 2010

Drienica 28.8.2010 Šomka pri svojom vystúpení na Dni Drienice 2010

Program za vytrvalého dažďa asi pred 200 prítomnými divákmi začal o 14. hodine. Na úvod vystúpil folklórny súbor Rozmarija z Ukrajiny. Nasledovali vystúpenia Lysanky, Šomky a Drienky, FSk. Barvinek z Jakubovian, Heligónkarov z Drienice, poľskej FSk., FSk. Uzovčan z Uzoviec, nevidiacej Michaely Kubicovej zo Sabinova, ktorá v tom čase bola ústrednou postavou jednej z relácií Modré z neba vysielaných TV Markíza.

V prestávkach kultúrneho programu sa uskutočnili dve súťaže, súťaž v rezaní dreva, ale najmä atraktívna súťaž v zatĺkaní klincov do smrekového kláta (užšou stranou kladiva). V nej zvíťazil generálny konzul Ukrajiny na Slovensku Jurij Koljadynski, za ním nasledoval rektor Kolégia Jezuitov v Starej Wsi Ján Gruszka, SJ a na ostatnom mieste, ako vzorný hostiteľ, skončil starosta obce Ing. Igor Birčák.

Neformálne súťažili kuchyne i gazdinky. Poľský „bigoš“ a chlieb so „šmalcom“; ukrajinský borš a šomské „mačanky“ bolo, hádam, (aspoň podľa kronikára obce) to najlepšie, čo sa početným skupinkám žien podarilo nakuchtiť. Po ukončení programu si všetky tie dobroty mohli vychutnať i vyhladovaní návštevníci podujatia. Kapely vyhrávali do neskorej noci.

Aj v r. 2011 všetko pokračovalo. Napr. v dňoch 24. a 25.7. Šomka absolvovala niekoľko vystúpení v Starej Wsi. V dňoch 2.9 – 5.9. delegácia obce sa zúčastnila dožinkových slávností v Gmine Wisniew … . Podstatné je však to, že v roku 2011 aj z prostriedkov grantov cezhraničnej spolupráce v obci prebiehala, okrem už spomínanej výstavby informačného centra, tiež výstavba multifunkčného športového areálu, výstavba chodníkov a ďalšie aktivity.

Spoločenské organizácie a združenia v obci

Začiatkom päťdesiatych rokov vznikla v obci séria spoločenských organizácií (ZČSSP, ČSM, ZVÄZARM, SOZZ, ČSČK, KSUP, neskôr SZŽ), v činnosti pokračoval ZPO (založený v r.1925) a športový klub. Spočiatku sa činnosť týchto organizácií opierala o vnútorné presvedčenie ľudí, o ich potreby. S pribúdajúcimi rokmi, v konfrontácii s realitou, však politický, spoločenský a kultúrny život v obci začal stagnovať. Organizovanosť v Komunistickej strane Slovenska (KSS) klesala. Pasivita a formálnosť sa v 60. rokoch ďalej prehlbovali.

Príjemné osvieženie predstavovali len krúžky ľudovej umeleckej tvorivosti so svojimi vystúpeniami ako napr. na pamätnom prvom festivale piesní a tancov ukrajinských pracujúcich v r.1955 v Snine; divadelný krúžok so svojimi inscenáciami v rokoch 1953, 1954, 1958; estrádne večierky v réžii Fedora Durkota v rokoch 1961, 1962; Dožinkové slávnosti v roku 1966, aktivity SOZZ, ZPO a niektoré ďalšie. Všetka táto činnosť bola skôr prejavom iniciatívy, ambicióznosti jednotlivcov ako sily a schopnosti politického systému. V 2. polovici 60. rokov aktívne pracovali len záhradkári.

Snina máj 1955: Naša folklórna skupina na 1. festivale piesní a tancov ukrajinských pracujúcich v ČSR

Snina máj 1955: Naša folklórna skupina na 1. festivale piesní a tancov ukrajinských pracujúcich v ČSR

Snina máj 1955: Naša folklórna skupina na 1. festivale piesní a tancov ukrajinských pracujúcich v ČSR

Snina máj 1955: Naša folklórna skupina na 1. festivale piesní a tancov ukrajinských pracujúcich v ČSR

Kultúrno-spoločenský život v obci v sedemdesiatych rokoch stagnoval. Výnimkou bolo niekoľko estrád za predsedovania Johany Birčákovej, neskôr Margity Maľcovskej, ktoré organizoval Socialistický zväz mládeže (SZM). Tiež vystúpenia detí miestnych škôl k centrálne organizovaným výročiam. Inak išlo skôr o dovoz kultúry do obce, (často vystupovali ÚND, PUĽS …), ako o jej aktívnu samostatnú tvorbu.

V osemdesiatych rokoch došlo k oživeniu. Agilný Slovenský zväz žien (SZŽ) pod vedením Anny Olejárovej, neskôr Cecílie Mašľárovej sa každoročne zúčastňoval prehliadok Krása životu. Skupina ochotníkov vystupovala v ukrajinskom vysielaní Rádia Prešov, na krajských mierových slávnostiach, na Prešovskom kultúrnom lete atď. Vznikol aj Klub mladých SZM, vznikla a začala vystupovať hudobná skupina Lysanka.

Bolo to skutočne podnetné a úspešné obdobie v kultúrnom živote obce(103). V 90. rokoch po nežnej revolúcii v obci zanikli spoločenské organizácie ako ZČSSP (Zväz československo-sovietskeho priateľstva), KSUP (Kultúrny spolok ukrajinských pracujúcich). Zanikol SZM (Socialistický zväz mládeže). Namiesto neho bol 25.3.1990 ustanovený Zväz mládeže.

Zanikol SZŽ (Slovenský zväz žien). Namiesto neho bola založená Demokratická únia žien. Dňa 16. marca 1990 sa konala ustanovujúca schôdza Kresťansko-demokratického klubu. Viaceré organizácie boli už dlhé roky neaktívne, ich činnosť bola v útlme a prirodzenou cestou zanikli. Takými boli napr. ZVÄZARM (Zväz pre spoluprácu s armádou) a ďalšie. Zanikol aj ČSČK (Československý červený kríž). V období 90. rokov boli naďalej aktívne ZPO (Zbor požiarnej ochrany) a SZZ (Slovenský zväz záhradkárov).

_________________________________________________

(103) Kronikár školskej kroniky v tom čase uviedol, že v 80. rokoch boli v obci aktívne resp. zaktivizovali svoju činnosť: TJ ovocinár so štyrmi oddielmi – futbalovým, turistickým, šachovým, lyžiarskym; ČSČK; ZPO; Jednota – spotrebné družstvo; ZČSSP; SZM; ZVÄZARM; SZŽ; SZZ a KZUP.

V súčasnosti v obci klasickú a to veľmi aktívnu klubovú činnosť vyvíja len základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Evidujeme aj prítomnosť Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je pripravený v prípade požiaru a živelných pohrôm zasiahnuť, ale inak sa neprejavuje. Mládežnícka organizácia Zväz mladých časom zanikla. Jej činnosť sa pretavila do aktivít svojho času veľmi vitálnej mládežníckej skupiny Drienka. V obci i mimo nej je naďalej veľmi agilná a úspešná folklórna skupina dospelých Šomka. Spočiatku pracovala pod hlavičkou Demokratickej únie žien, dnes už samostatne.

Do spoločensko-kultúrneho života obce sa veľmi aktívne zapájajú aj neformálne združenia ako sú Hudobná skupina Lysanka a Skupina heligónkárov Drienice. V priebehu rokov v obci aktívne pôsobili a fungovali aj telovýchovné organizácie. O práci spoločenských organizácií nájde láskavý čitateľ veľa podnetného materiálu v predchádzajúcom texte, uveďme preto o nich už len niektoré doplňujúce údaje.

Mládežnícke organizácie:

V roku 1945 bola v obci založená základná bunka Zväzu mládeže Karpát (Coюз молодежи Карпат). Mládežnícke organizácie sa v tom čase zakladali na národnostnom princípe. Pre vznik Zväzu slovenskej mládeže neboli v obci vytvorené ani politické ani spoločenské predpoklady.

Členský preukaz člena mládežníckej organizácie Coюз молодежи Карпат (Sojuz molodeži Karpat)

Členský preukaz člena mládežníckej organizácie Coюз молодежи Карпат (Sojuz molodeži Karpat)

V dňoch 23. – 24. apríla 1949 sa štyri národné organizácie v ČSR (karpatská, slovenská, česká a poľská) zlúčili do jednotného Československého zväzu – podľa vtedajšieho pravopisu sväzu – mládeže (ČSM). Zároveň vznikla Pionierska organizácia ČSM, určená pre deti od 9 do 15 rokov. V marci 1968 sa ČSM a jej pionierska organizácia rozpadli na 18 mládežníckych a detských organizácií. K ich opätovnému zjednoteniu došlo v novembri 1970 (v období už hlbokej normalizácie) pod názvom Socialistický zväz mládeže (SZM). Aj SZM mala svoju Pioniersku organizáciu.

SZM bol obdobou ČSM. Obe organizácie bezprostredne riadila KSČ. Základná organizácia SZM vznikla v obci v januári 1972, založilo ju 25 zväzákov. Prvým predsedom bola Johana Birčáková. Ďalšími, podľa dostupných údajov, Margita Maľcovská, Helena Glembarská, Milan Maľcovský, Mária Motýľová, Ľubica Novická, Galina Štefančíková, Miroslav Mikita, Janka Škovranová a možno i niektorí ďalší.

Zväzáci pripravovali estrádne pásma k výročiam, kvízy pre deti zo škôl, brigádovali na stavbe kultúrneho domu, na družstve, v obci, spolu s dospelými pripravovali folklórne pásma, organizovali besedy a tanečné zábavy, ale aj športové preteky, Vatry víťazstva a pod. V roku 1982 vznikol pod hlavičkou SZM Klub mladých. Viedol ho Ing. Milan Reviľak.

Činnosť klubu bola zameraná na voľnú zábavu bez ideologického náboja (len diskotéky, tanečné večierky…) a to bol prehrešok proti vtedajším požiadavkám a zvyklostiam. Klub zanikol v roku 1985. V roku 1989 v obecnom rozhlase pravidelne vysielalo zväzácke okienko. Od roku 1990 sa SZM – jeho organizácie – postupne rušili. Ich majetok bol nekontrolovateľne privatizovaný. V obci ešte určité obdobie pracoval neformálny Zväz mladých. Začiatkom roka 2007 „sa narodila“ Drienka. O tej sme už však písali. O jej vzniku a účinkovaní sa láskavý čitateľ dočíta, ak tak ešte neurobil, v predchádzajúcej stati Kultúrno-spoločenský život obce.

Slovenský zväz žien, po roku 1990 Demokratická únia žien Slovenska:

Základná organizácia v obci vznikla v roku 1971. Prvou predsedníčkou bola Margita Škovranová. Ďalšími Helena Mačišáková, Anna Olejárová, Margita Nováková. V roku 1973 mala 65, v roku 1975 60 členiek. K významnejším podujatiam (okrem folklóru) patrili napr. v roku 1976 kurz studenej kuchyne, v roku 1981 beseda k Medzinárodnému dňu žien, v roku 1988 masový výstup na Lysú k pomníku partizána, spojený s položením kytice a mnohé ďalšie akcie. Neoceniteľným prínosom tejto organizácie v priebehu rokov bolo jej úsilie o zachovanie kultúrneho dedičstva obce a jej obyvateľov.

V sezóne 1976/77 pri SZŽ aj za podpory KSUP-u vznikla v obci „Folklórna skupina žien a dospelej mládeže“. (Jej aktivity sú podrobne opísané v stati Kultúrno-spoločenský život obce.) Na jej tradíciách od 90. rokov minulého storočia až do dnešných dní potom budovala a buduje

Folklórna skupina Šomka“. Názov Šomka si skupina osvojila na oblastnej súťaži Krása životu v Sabinove v máji 1992. Bohatý materiál o jej pôsobení nájde láskavý čitateľ opätovne v stati Kultúrno-spoločenský život obce.

Slovenský zväz záhradkárov:

Jeden z prvých preukazov SOZZ v Drienici s podpismi Juraja Adama st. a Ing. Andreja Mačišáka.

Jeden z prvých preukazov SOZZ v Drienici s podpismi Juraja Adama st. a Ing. Andreja Mačišáka.

V roku 1964 bola v obci založená Miestna organizácia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Pri jej vzniku stáli Ing. Andrej Mačišák, Juraj Adam st., Ján Maľcovský, Ján Sedlák, Vincent Sedlák, Pavol Škovran a ď. V apríli 1971 bol zväz premenovaný na Zväz ovocinárov a záhradkárov a v roku 1979 na Slovenský záhradkársky zväz.

Organizácia bola obzvlášť aktívna najmä v 60. rokoch minulého storočia pod vedením Juraja Adama st., neskôr Ing. Andreja Mačišáka; Všestranne agilná je aj v novom tisícročí pod vedením p. Jozefa Mačišáka. V 60. rokoch okrem klasickej odbornej, osvetovej a obchodnej činnosti organizovala aj zájazdy po Slovensku, do divadiel, na kultúrne podujatia. Dodnes je pamätné „Veľké stretnutie rodákov“ na Lysej hore v dňoch 12. a 13. júla 1969.

Akcia mala náboženský, kultúrny a vlastenecký rozmer, ale možno to bol aj jeden z posledných veľkých nádychov obce, jej obyvateľov, na konci obdobia relatívnej slobody rokov 1968/69 a možno aj tichý protest proti nastupujúcemu tvrdému socializmu sovietskeho typu, t.j., inak povedané, proti vtedy začínajúcemu normalizačnému procesu v spoločnosti. Represie voči organizátorom podujatia začali okamžite.

Možno najviac na ne doplatil Ing. Mačišák v tom čase stredoškolský učiteľ na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Sabinove v Orkucanoch. Stratil zamestnanie, čo sa iste nepriaznivo podpísalo aj pod jeho zdravotný stav. V súčasnosti sú záhradkári opätovne všestranne aktívni. Organizujú prednášky spojené s praktickými ukážkami najmä záhradkárskych techník. Za všetky tieto akcie uveďme aspoň odborno-spoločenské podujatie, ktoré sa uskutočnilo na báze fondov EÚ Phare dňa 19.10.2009 v Kultúrnom dome v Drienici.

Stretnutie rodákov Drienice 12.A 13. Júla 1969

Stretnutie rodákov Drienice 12.A 13. Júla 1969

Vystúpili na ňom Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., predseda Slovenského zväzu záhradkárov, s prednáškou Pestovanie ovocia a drobného ovocia a poznávanie odrôd jabĺk; Ing. Eduard Jakúbek, podpredseda Zväzu a predseda OV SZZ v Prešove (Problematika rezov ovocných drevín v jednotlivých časových obdobiach) a Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc. z Poľno-hospodárskej univerzity v Nitre (Pestovanie okrasných drevín).

Aj 26.5.2010 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 sa v kultúrnom dome uskutočnilo 2. kolo putovných vzdelávacích a informačných podujatí iniciovaným Slovenským zväzom záhradkárov. S aktuálnymi prednáškami vystúpili p. Július Adamove, predseda OV SZZ v Banskej Bystrici; p. Ján Čipkovský, predseda OV SZZ v Bardejove a p. Ing. Novotný zo ZO SZZ v Prešove. Ing. Jakúbek, predseda OV S ZZ v Prešove na jabloni vo farskej záhrade ukázal, ako sa v praxi orezávajú jadroviny.

Obdobné podujatia, možno v menšom rozsahu, často krát za účasti Ing. Jakúbka, sa organizovali i v predchádzajúcich rokoch. Dostatok odborníkov na orezávanie a ošetrovanie ovocných stromov však máme aj u nás doma. Napr. 6.3.2004 p. Jozef Mačišák, predseda našej základnej organizácie, zvíťazil v okresnej súťaži v reze drevín v Prešove a postúpil do celoštátneho kola.

V ňom dňa 19.3.2005 v Čachticiach sa umiestnil na 3. mieste. Obdobne v novom kole súťaže dňa 17.3.2005 v Prešove sa opätovne umiestnil na 3. mieste. K propagácii záhradkárskeho zväzu a zdravého životného štýlu v činnosti základnej organizácie v obci vždy patrili tiež výstavy ovocia a zeleniny. Organizovali sa vo všetkých obdobiach existencie zväzu, obzvlášť aktívne však v ostatnom desaťročí. V roku 2011 sa v novodobej histórii miestnej organizácie konal už jubilejný 10. ročník tejto výstavy.

 

Výstava ovocia a zeleniny v roku 2006

Výstava ovocia a zeleniny v roku 2006

Vystavovateľ Mária Pustá, č. d. 62

Vystavovateľ Mária Pustá, č. d. 62

Na výstavách išlo a ide predovšetkým o prezentáciu produktov záhrad členov (a všetkých obyvateľov obce) a výsledkov ich šľachtiteľskej činnosti. Ide však aj o niečo iné. Ide najmä o osvetu, často zameranú na deti miestnych škôl.

Výstava ovocia a zeleniny v roku 2011

K osvete okrem sprievodného slova slúži aj vystavovaná literatúra, hnojivá, ochranné prostriedky proti škodcom… Výstavy majú aj širší kultúrno-spoločenský rozmer. Sú spojené s výstavkami výšiviek, ručných výrobkov starých remesiel, poľovníckych trofejí, fotografií z histórie obce….

Po záverečnom vyhodnotení exponátov často vystupuje Šomka i Drienka, pravidelne do tanca i na počúvanie hrá skupina Lysanka. Každoročne v letných mesiacoch pre členov zväzu a ich životných partnerov sa v rekreačnej oblasti organizuje odborno-spoločenské posedenie Deň záhradkára. Často sa ho zúčastňujú i zástupcovia vyšších zväzových orgánov. Miestna organizácia žije plnohodnotným zväzovým životom.

Dobrovoľný hasičský zbor:

Správa podžupana Šarišskej župy Szinei Merse Istvána z 15. júla 1894 hovorí, že v troch hasičsko-dozorných okresoch (Nižno-Toryskom, Vyšno-Toryskom a Širockom) so 175 obcami iba v 19 existovali samostatné hasičské zbory. Dobrovoľný hasičský zbor v Šome patril medzi ne. Novodobá organizácia vznikla v r. 1925. Mala 10 členov. Veliteľom sa stal Štefan Krajňák, zástupcom veliteľa Andrej Hadzima, tajomníkom Andrej Hudák, pokladníkom Eliáš Škovran. Od r. 1939 veliteľom bol Ján Čarnický atď.

Drienica 60. roky 20. storočia – Pred miestnym pohostinstvom.Družstvo dorasteniek ZPO V strede veliteľ ZPO Vincent Sedlák (v uniforme) a člen výboru ZPO Ján Sedlák

Drienica 60. roky 20. storočia – Pred miestnym pohostinstvom.Družstvo dorasteniek ZPO V strede veliteľ ZPO Vincent Sedlák (v uniforme) a člen výboru ZPO Ján Sedlák

Družstvo požiarnikov (ZPO)

Družstvo požiarnikov (ZPO)

V 60. rokoch minulého storočia dosiahol zbor pod vedením Vincenta Sedláka vrchol svojej činnosti. Konali sa praktické cvičenia, ukážky techník, požiarneho útoku. Pracovali tri oddiely – oddiel mužov, oddiel dorastencov a ženské družstvo. Všetky družstvá sa zapájali do okresných súťaží. O požiarnikoch – hasičoch sa v miestnej kronike znova píše až v 90. rokoch minulého storočia, aj to len sporadicky.

Dňa 3.7.1994 vystúpili na „Popoludní pre deti“; 24.7. opäť s ukážkami požiarneho útoku na tzv. futbalovom popoludní. V Kronike 2000 je zas zmienka o tom, že dňa 2.7.2000 pri požiari chaty na hornom konci obce zasahovali i naši – miestni hasiči. V tomto roku (2000) pre potreby hasičského zboru bola z prostriedkov obecného úradu zakúpená hasičská striekačka. Medzičasom zbor zanikol. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3.6.2005 bola jeho činnosť obnovená. Veliteľom sa stal Ladislav Polomčák, strojníkom Vincent Škovran, hasičmi Jozef Kundrák a Peter Javorský.

Zbor disponoval striekačkou pripevnenou na prívesnom vozíku za traktorom. V roku 2007 sa veliteľom zboru stal Mikuláš Timura. Bolo založené družstvo dorastencov, ktoré za určitý čas nacvičovalo požiarny útok. Tieto i neskôr opakované pokusy o pritiahnutie mládeže do práce v zbore boli však neúspešné. Rok 2010 sa niesol v znamení určitého oživenia.

Dňa 5.2.2010 predseda zboru sa zúčastnil Dňa hasičov v Prešove. Tu zabezpečil aj bezplatný prevod hasičskej techniky (plošina, čerpadlo, vozidlo Renault …) z prešovskej organizácie do obce. Dňa 9.5.2010 sa naši hasiči zúčastnili na Hasičských slávnostiach v Starej Wsi, ktoré organizovalo mesto Brzozów v Poľsku. V súťaži požiarneho útoku obsadili 2. miesto. Koncom roka 2011 mal Dobrovoľný hasičský zbor Drienica do 12 členov – mužov. Predsedom organizácie bol Mikuláš Timura.

Československý červený kríž:

Vznikol v obci v 50. rokoch minulého storočia. Ihneď od svojho vzniku až do svojho zániku v 90. rokoch to bola agilná organizácia. Obzvlášť aktívna bola najmä v 60. rokoch. Zabezpečovala prednášky a besedy so zdravotníckou tematikou, kurzy 1. pomoci, dobrovoľné darcovstvo krvi.

Kontrolovala hygienu v obchodoch, na verejných priestranstvách a pod. V roku 1989 ženy – členky ČSČK, ako už bolo uvedené, úspešne prezentovala rodnú obec vo vysielaní Československého rozhlasu – Ukrajinské štúdio – Prešov. Dňa 29.11.1989 toto rádio v podaní našich žien odvysielalo pásmo piesní z rodnej obce. Ostatná výročná členská schôdza základnej organizácie ČSČK v obci sa konala 16.2.1990. Po nej organizácia prakticky ukončila svoju činnosť.

Zväz pre spoluprácu s armádou – ZVÄZARM:

Organizácia vznikla v 50. rokoch minulého storočia. Obzvlášť aktívna bola v 60. rokoch pod vedením Juraja Maľcovského – mladšieho. V zime sa v chotári obce organizovali športovo branné preteky; v Gackoch zas Lyžiarske preteky brannej všestrannosti a Zimné radovánky pre deti. V lete k výročiu SNP sa na strelnici (tiež v Gackoch) konali strelecké preteky. Strelnicu si svojpomocne vybudovali členovia organizácie. V 70. rokoch od r. 1972 Zväzarm v obci pracoval pod vedením Šimona Olejára a od r. 1975 Jána Tomka.

V roku 1980 bola strelnica v Gackoch bez akejkoľvek náhrady zrušená. Musela ustúpiť chatovej výstavbe. Činnosť organizácie sa tým pozastavila. Určitý náznak oživenia nastal až v roku 1985, kedy v „Stročinci“ bola vybudovaná nová strelnica. Tradícia masových podujatí sa však už neobnovila.

Dňa 4.2.1990 sa konala výročná členská schôdza ZO. Organizácia mala 36 členov. Dňa 3.10.1993 usporiadala preteky o preborníka obce v streľbe z malorážky. (Zvíťazil Milan Maľcovský). Dňa 21.8.1994 ešte jedny preteky. (Zvíťazil Jozef Maľcovský). Potom jej činnosť sa utlmila, organizácia zanikla.

Zväz Československo-sovietskeho priateľstva – ZČSSP:

Vznikol v roku 1949. Spočiatku mal 60 členov. Prvým predsedom bol lesník Ján Hrabčák. Organizácia až do konca 60. rokov sa podieľala na kultúrno-spoločenskom živote obce. V rokoch 1968/69 nastal útlm. V rokoch normalizácie v 70. a 80. rokoch existovala len formálne. Ešte v roku 1981 organizovala na Pionierskom stredisku v Drienici silvestrovskú zábavu. Potom už viac-menej len z iniciatívy výboru brala účasť na oslavách politických výročí. (VOSR, narodeniny V. I. Lenina, Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, poprípade iné.)

Kultúrny spolok ukrajinských pracujúcich – KSUP:

Bol založený v roku 1955. Jeho cieľom bolo šírenie národného povedomia „ukrajinského obyvateľstva v obci“. Jeho významnejšou akciou, ktorá mala akú takú odozvu medzi ľuďmi, bola silvestrovská zábava v r. 1966, zorganizovaná na školskom stredisku. Inak činnosť zväzu bola formálna a organizácia v obci sa udržiavala len z iniciatívy jej predsedu Juraja Maľcovského, miestneho učiteľa. Od mája 1989 sa jej však podarilo v obecnom rozhlase presadiť pravidelné mesačné vysielanie relácií v ukrajinskom jazyku. Väčšina obyvateľov to prijala s nevôľou a tento akt sa odzrkadlil aj v požiadavkách VPN po nežnej revolúcii v roku 1989.

Matica slovenská:

Jej bunka vznikla v obci v roku 1968, ako protest proti okupácii Československa „bratskými“ vojskami Varšavskej zmluvy. Mala 75 členov. Na jej čele stáli: Eduard Novák, František Motýľ, Ján Maľcovský, Ján Sedlák, Peter Stanek, František Ružbarský, Vincent Sedlák, Mikuláš Olejár, Šimon Olejár a ďalší. Organizácia zanikla začiatkom 70. rokov.

Poľovnícka spoločnosť Drienka Drienica:

Vznikla 4.3.2008. Jej sídlom je Hotel Šomka Drienica, konateľom Juraj Adam. SKI-ALP klub Drienica – Lysá: Vznikol 3.3.1997. Hlavnou náplňou jeho činnosti je podchytenie a starostlivosť o talenty v alpskom lyžovaní. Členovia klubu dosiahli celý rad pozoruhodných športových úspechov. Konateľom klubu je Mgr. Miroslav Maľcovský.

Urbárska spoločnosť Drienica:

Bývalý Urbariát a komposesorát Kompánia obnovili činnosť v novembri 1990. Prípravný výbor Leonard Škovran, Štefan Mačišák, Eliáš Nálepa, Ing. František Škovran, Štefan Škovran zhromažďovali podklady od vlastníkov lesov a ich dedičov. Urbárska spoločnosť Drienica bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 4.9.1993.

Prvým predsedom sa stal Leonard Škovran, odborným lesným hospodárom Ján Vasiľ. Spoločnosť má vypracovaný dlhodobý Lesný hospodársky plán, ktorým sa dôsledne riadi. Má vyvážené finančné hospodárenie. V ostatnom desaťročí sa začali intenzívnejšie riešiť otázky majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, zaregistrovaných v urbariáte v katastrálnom území Drienice i Olejníkova. V roku 2007 sa začali objavovať výraznejšie rozdiely medzi vlastníckymi podielmi členov a výmerou urbariátu. Dňa 10.5.2007 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie členov Urbárskej spoločnosti so zástupcami firmy Progres Geo, s.r.o. Prešov, ktorá mala celú záležitosť riešiť. Firma ju vyriešila v rámci ROEP (Registra obnovenej evidencie pôdy). Práce ukončila v r. 2009.

Podiely členov boli upravené, väčšinou znížené. V roku 2009 začala výstavba hospodárskeho objektu Urbariátu na hornej ulici v obci pri cintoríne. V objekte okrem kancelárií sa nachádzajú aj garáže a hospodárske priestory.

Šport v obci

V miestnej kronike prvá zmienka o športovom živote v obci je uvedená až v roku 1962 v súvislosti s úspešným vystúpením mladých členov TJ Sokol Drienica na II. okresnej olympiáde mládeže v Sabinove v dňoch 13.–14. júna 1962. Z ústneho podania sa zas dozvedáme, že prvé preteky v zjazdovom lyžovaní v obci sa uskutočnili až v povojnovom období a to v oblasti Lysej hory v zimnej sezóne 1964/65. O ich konaní sa dochovala aj dobová fotografia.

Prvé preteky v zjazdovom lyžovaní na Lysej sa uskutočnili v sezóne 1964/65.Pred obecnou chatou na Lysej:

Zľava: Stojaci stredný rad: č..21 Pavol Sedlák; č.11 Ján Tomko; Fech; za ním neidentifikovanýpretekár;Ďalej Jozef Novický; za ním opäť neidentifikovaný pretekár; Jozef Malcovský; za ním neidentifikovaný; č.20 Tomáš Mačišák; Pavol Stanek; č.18 Jozef Štefančík; Mikolaj Lukáč; ďalej vpredu bokom otočený neidentifikovaný; Anton Blaščák V podrepe: neidentifikovaní pretekári

Zľava: Stojaci stredný rad: č..21 Pavol Sedlák; č.11 Ján Tomko; Fech; za ním neidentifikovanýpretekár;Ďalej Jozef Novický; za ním opäť neidentifikovaný pretekár; Jozef Malcovský; za ním neidentifikovaný; č.20 Tomáš Mačišák; Pavol Stanek; č.18 Jozef Štefančík; Mikolaj Lukáč; ďalej vpredu bokom otočený neidentifikovaný; Anton Blaščák V podrepe: neidentifikovaní pretekári

V roku 1965 sa v obci uskutočnil šachový turnaj a turnaj v stolnom tenise. V roku 1967 TJ Sokol Drienica však zanikla. Bola bez financií, chýbali organizátori. V roku 1977 sa v Kronike spomína aktívny futbalový oddiel, ktorého vedúcim a trénerom bol Leonard Škovran. Hral 4. triedu okresnej súťaže.

V jesennej časti bol na čele tabuľky, ale v jarnej časti sa mu nepodarilo postúpiť. V ďalších rokoch pre nedostatok vlastných hráčov hrali za TJ Ovocinár Drienica (to bol nový názov klubu) externí hráči, najmä vojaci zo Sabinova. V roku 1980 ku družstvu dospelých pribudol aj oddiel žiakov. Ich trénerom bol Mikuláš Lukáč. O dva roky neskôr v roku 1979 bola v obci potvrdená existencia turistického oddielu. Viedol ho Ing. Milan Reviľak. Okrem samotnej turistiky členovia čistili turistické chodníky, podieľali sa na brigádnickej výpomoci v obci a na miestnom JRD. V roku 1981 vtedajší riaditeľa ZŠ Mgr. Alexander Babjak založil šachový krúžok.

Ten od svojich počiatkov bol orientovaný na školskú mládež, aktívne pracoval. V tom istom roku bol na OV ČSTV (Okresnom výbore československej telesnej výchovy) zaregistrovaný šachový oddiel dospelých. Jeho základný káder tvorili Anton Hudák, Pavol Olejár, Leonard Škovran, Jaroslav Škovran, Peter Maľcovský, František Škovran, Milan Škovran, Alexander Babjak. Tento oddiel nadväzoval na tradície šachového života v obci z polovice 60. rokov minulého storočia. Vtedajšími hráčmi boli Štefan Balún, Ján Šurin, Andrej Čarnický, Ján Blaščák, Andrej Birčák, Juraj Maľcovský ml., Ján Sedlák, Martin Maľcovský, Juraj Škovran.

Hrali viaceré turnaje s družstvami Ľutiny, Sabinova, Šarišských Michalian, vojakmi zo Sabinova, colníkmi z Orlova… . Traduje sa, že šach sa v obci hrával dokonca už v 30. rokoch minulého storočia. V roku 1993 šachový život v obci opätovne ožil. Dňa 11.4. na Veľkonočnú nedeľu sa konal turnaj o preborníka obce. Ďalší turnaj sa hral 26.12.2003.

V tomto roku bol založený aj nový šachový oddiel. Budoval na bohatých tradíciách predchádzajúcich rokov. Grupoval sa prevažne z hráčov zaniknutého šachového oddielu ZŤS Sabinov. Pod vedením Jaroslava Škovrana postupoval v súťažiach a v roku 1997 sa prebojoval až do II. ligy, kde pôsobil ešte aj začiatkom 3. tisícročia.

O postup do II. ligy sa zaslúžili najmä Jaroslav Škovran, Milan Bednár, Dušan Cuker, Štefan Hrabčák, Peter Maľcovský. V roku 1996 vzniklo šachové družstvo žiakov, úspešne pôsobilo v okresných súťažiach. B družstvo vzniklo v r. 1999, súťažilo v III. lige. V r. 2004 šachový oddiel zmenil pôsobisko. Prešiel k novému sponzorovi do Prešova.

Obec zo svojho rozpočtu už nestačila financovať jeho aktivity. 90. roky boli, dá sa povedať, zlatým vekom šachu v Drienici. Okrem úspešného pôsobenia v súťažiach sa zorganizoval aj celý rad vydarených podujatí. Spomeňme aspoň Veľkonočný turnaj v bleskovom šachu v r. 1996; I. ročník šachového turnaja o pohár prednostu Okresného úradu v Sabinove z príležitosti vzniku okresu Sabinov; nasledujúce ročníky tohto podujatia; Maratón v bleskovom šachu v roku 1998 za účasti dvoch reprezentantov Slovenska …

Dušan Šimko ( v čiernom drese) na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

Dušan Šimko ( v čiernom drese) na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

V 80. rokoch významnou postavou športového života v obci bol aj p. Dušan Šimko. V rokoch 1983, 1984 a 1985 reprezentoval obec a seba na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.Športový život v obci aj v priebehu 80. a 90. rokov by nebol mysliteľný bez futbalu. Futbalový oddiel v 90. rokoch a začiatkom 3. tisícročia pod vedením Imricha Janíčka hral súťažne v III. okresnej triede, po reorganizácii súťaží v IV. triede.

Nemal kde vypadnúť, ale ani sa mu nepodarilo postúpiť. Z významnejších zápasov uveďme napr. stretnutie domácich futbalistov s dorastom Tatrana Prešov. Konalo sa na miestnom ihrisku 12.7.1992 s výsledkom 0:5. Pripomeňme si tiež športovo-zábavno-recesistické futbalové popoludnia, napr. 24.7.1994 proti sebe sa postavili družstvá, jedno s priezviskom Maľcovský, druhé s priezviskom Škovran. Tiež drienickí „pristaši“ bojovali proti spojenému dolnému a hornému koncu Drienice.

V predzápase ukrajinskí chlapci zvíťazili nad chlapcami Drienice (0:2). O rok neskôr v júli 1995 pod patronátom starostu obce Ing. Františka Škovrana sa opätovne zopakovalo stretnutie Maľcovskí – Škovran(i).

A tak by sme mohli pokračovať. V roku 1997 futbalový oddiel sa rozšíril o žiacky oddiel. Viedol ho Imrich Janíčko, dospelých Milan Bednár. V roku 2000 žiacky oddiel činnosť ukončil, v roku 2006 ukončil činnosť aj oddiel dospelých. V 90. rokoch do roku 1997 pri TJ pôsobil aj agilný stolnotenisový krúžok. Každoročne sa konali turnaje o preborníka obce. Dochovalo sa, že napr. 20.4.1992 zvíťazila Ľudmila Džubáková; 3. a 4. apríla 1996 Milan Maľcovský, Mikuláš Olejár ml. a opäť Ľudmila Džubáková. V roku 1997 sa uskutočnil ešte jeden Veľkonočný turnaj o cenu starostu obce. Potom činnosť oddielu sa utlmila.

Od augusta 1995 sa začala vytvárať nová športová tradícia. Každoročne k výročiu SNP sa v rekreačnej oblasti konali preteky horských bicyklov do vrchu s jednotiacou myšlienkou STOP drogám! Štart bol pri krytom kúpalisku, cieľ pri hoteli Lysanka na Lysej hore, dĺžka trate 3999m, prevýšenie 399m. Postupne pribúdali súťažné kategórie, aj počty zahraničných účastníkov. Napr. v roku 1999 na 5. ročníku súťažilo 151 štartujúcich v siedmich kategóriách, z toho 42 z Poľska a 1 z Francúzska. Zastúpenie mala i Drienica.

V roku 2001 sa konal ostatný ročník týchto pretekov. V poslednom desaťročí takmer všetky významnejšie športové podujatia v rekreačnej oblasti sa konali už len v zimných mesiacoch. Pre ilustráciu uveďme, že napr.

v roku 2008 to boli: Rossignol SKI test; Lyžiarska KIA liga o pohár primátora mesta Prešov a o osobný automobil KIA; Sony Ericsson Snowboard Fest 2008; Milk Agro Cup, spojený s testovaním lyží Elan pre verejnosť; Snow Army Show, s ukážkami vojenskej techniky a výcviku; Suzuki Snowdown … Aj v ďalších rokoch prakticky každoročne tu bol a je zabezpečovaný bohatý športový (a nielen športový) program.

Mnohé z podujatí majú svetový dosah a účastní sa ich značný počet aj zahraničných pretekárov. Napr. Sony Ericsson Snowboard Fest je ako jediný na Slovensku zaradený do celosvetovej série Swatch TTR (Ticket To Ride). Je dotovaný sumou 10 000 US dolárov. Napr. jeho 10. ročník sa uskutočnil v Drienici v sobotu 20.2.2010 za účasti 27 pretekárov zo siedmich krajín.

Snow Board Show 21.2. 2009

Snow Board Show 21.2. 2009

Po roku 2000 sa športové aktivity v obci, okrem už uvedených, zameriavali predovšetkým na podchytenie detí a mládeže. Organizovali sa preteky na sánkach, športové popoludnia, športové súťaže k MDD, futbalové turnaje, rozlúčky so zimnou sezónou a pod.

Tieto, dá sa povedať, vydarené podujatia, ako aj účasť v pravidelných súťažiach (šach a futbal začiatkom tisícročia) by nebolo možné zabezpečiť bez podpory obecného úradu a štedrých príspevkov mnohých sponzorov. V tom čase to boli najmä Dušan Šimko, Miroslav Marton, Juraj Adam, Pavol Sedlák, Ján Vasiľ, Ing. Milan Škovran č.d. 220, Dušan Migaš, Anna Calíková, Stanislav Lukáč, Ján Mochňacký, Alexander Maľcovský, Wolf – Palenčár, Urbárska spoločnosť, Besna, s.r.o., UPA – pohostinské služby, Adams, Poľovnícka spoločnosť Lysá a ďalší.

V ostatných rokoch športový život v obci v podobe organického zapojenia sa družstiev či jednotlivcov do pravidelných súťaží neexistuje. (Súťažne sa športuje len v rekreačnej oblasti.). Napriek tomu mládež v obci prejavuje mnoho úsilia, aby aspoň v náznakoch alebo aspoň v určitých časových obdobiach sa mohla športovo vyžiť. Napr. v roku 2006 si v dolnej časti obce vybudovala klzisko, na ktorom udržiavala prírodný ľad, korčuľovala sa, hrala hokej. V r. 2010 bolo vytvorené aj hokejové družstvo,

V modrom záujmová skupina hokejistov Drienice

V modrom záujmová skupina hokejistov Drienice

ktoré okrem využívania tohto areálu, každý pondelok chodilo na sabinovské klzisko – hrávať hokej. V roku 2007 bola pri kotolni obecného úradu zriadená posilňovňa. V kultúrnom dome mládež hráva stolný tenis. Miestne futbalové ihrisko využíva žiacky oddiel chlapcov z cirkevnej základnej školy; oddiel trénuje p. Jozef Škovrán.

Na záver tejto state môžeme vysloviť presvedčenie, že vybudovaním vše športového areálu, a realizáciou ďalších projektov z Územného plánu obce sa v obci vytvoria veľmi dobré, ak už nie všetky, predpoklady k tomu, aby sa súťažný športový život v obci obnovil.

Rekreačná oblasť Drienica – Lysá

Nachádza sa nad obcou na začiatku Drienickej doliny s uzáverom na Lysej hore. Oblasť je prístupná zo Sabinova cez obec Drienica po kvalitnej ceste III. triedy s asfaltovým povrchom. Parkovanie je bezplatné a parkovacích miest je dostatok. Oblasť je so Sabinovom spojená aj pravidelnou autobusovou linkou.

Zo železničnej stanice v Sabinove vychádzajú i značkované chodníky nadväzujúce v Čergovskom pohorí na komplex dobre a prehľadne značených turistických trás. Oblasť pozostáva z dvoch stredísk, prepojených počas lyžiarskej sezóny dvojsedačkovou lanovkou s dĺžkou 1844m, s prevýšením 288m a s kapacitou 900 osôb za hodinu. (V inom ako zimnom období je potrebné prepravu si vopred objednať.) Obe strediská sú prepojené aj úzkou, ale aj v zime prejazdnou asfaltovou cestou. Možno využiť i značené chodníky.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DRIENICA v premenách času 1332 – 2012

zobrazené: 7 284 krát

Pridaj komentár

Meno a e-mail sú povinné. Váš e-mail nebude zverejnený.

Drop file here