Autorské práva na fotografie

Používanie akéhokoľvek obsahu internetovej stránky Drieničan.sk a príspevkov na nej uverejnených,

je povolené len na osobné účely.

Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu výslovne zakázaná.

Autorské práva na fotografie © Drieničan.sk

Niekoľko faktov:

 • Rovnako ako na iné tvorivé diela (hudobné nahrávky, knihy, obrazy… atď), tak aj fotografie sú autorským dielom.
 • Jednou z podmienok, aby dielo mohlo byť dielom autorským, je to, že musí byť jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autora. To fotografie bezpochyby sú, pretože aj pri absolútne bezmyšlienkovom cvakaní zapájame mozog a vzniká jedinečné dielo.
 • Fotografia je autorským dielom ihneď po vzniku, aj v elektronickej podobe
 • Druhou dôležitou podmienkou, aby dielo mohlo byť dielom autorským je to, že musí byť vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podobe vrátane elektronickej formy, trvale alebo dočasne, bez ohľadu na jeho rozsah, účel alebo význam.
 • Je to pochopiteľné, pretože ak by sme nemohli dielo vidieť, počuť alebo inak objektívne vnímať, ťažko by autor dokazoval, že ho vytvoril. Dôležité je, že je v zákone uvedené “vrátane podoby elektronickej”. To nám zabezpečuje, že aj tie fotografie, ktoré máte len v počítači alebo len na pamäťovej karte, sú považované za autorské dielo, čiže sú chránené autorským zákonom.
 • Z toho vyplýva prvý zásadný záver – fotografia sa stáva autorským dielom ihneď pri jej vzniku. Ak by to chcel niekto vziať do detailu, tak by to asi mohlo byť v okamih jej zápisu na pamäťovú kartu. A to preto, že v tom okamihu začína byť objektívne vnímateľná.
 • Ak sa teda pýtate, či musí byť fotografia niekde registrovaná alebo musí obsahovať špeciálny vodoznak, tak nemusí. Na svoju fotografiu máte autorské právo aicky ihneď pri jej vzniku.
 • A pozor, autorské osobnostné právo na ňu máte raz a navždy. Podstatné teda je, že osobnostné autorské právo vám nikto nikdy nemôže uprieť, vziať alebo predať. Máte ho jednoducho navždy.
 • Autor, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä:
 • určenia svojho autorstva,
 • zákazu ohrozenia svojho práva vrátane hroziaceho opakovania,
 • zákazu neoprávneného prenosu diela verejnosti, ako aj neoprávnenej propagácie, vrátane inzercie a inej reklamy,
 • oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia a údajov o osobách, ktoré sa neoprávneného použitia diela zúčastňujú, vrátane osôb, ktorým boli predmetné rozmnoženiny alebo napodobeniny diela určené,
 • Práva na informácie podľa tohto ustanovenia sa autor môže domáhať voči osobe, ktorá do jeho práva neoprávnene zasiahla alebo ju neoprávnene ohrozila. A aj voči osobe, ktorá má alebo mala v držaní neoprávnene zhotovenú rozmnoženinu či napodobeninu diela.

Ďalej je možné sa domáhať:

 • odstránenia následkov zásahu do práva (stiahnutím z obehu a zničením neoprávnenej zhotovenej rozmnoženiny),
 • poskytnutie primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu (ospravedlnením, zadosťučinením v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia nezdalo postačujúce),
 • Prípadné finančné odškodnenie určí súd (to nevylučuje dohodu o urovnaní)
 • Zaujímavá je aj časť týkajúca sa finančného odškodnenia. Autorský zákon uvádza, že výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliadne najmä na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k zásahu do práva došlo; tým nie je vylúčená dohoda o urovnaní.
 • V praxi teda môžeme povedať, že ak zistíme, že došlo k neoprávnenému použitiu našej fotografie, môžeme sa domáhať nielen odstránenia tejto neoprávnenej kópie našej fotografie napríklad z internetu, ale aj úmerného finančného vyrovnania.
Autorské práva na fotografie

Autorské práva na fotografie

© Drieničan.sk

 

zobrazené: 7 057 krát